Badania

a) Badania ortoptyczne

Badania ortoptyczne prowadzone są przy użyciu specjalistycznej aparatury i testów diagnostycznych. Obejmują diagnostykę tych aspektów widzenia, których nie uwzględnia typowe badanie okulistyczne. Polegają na ocenie ustawienia i ruchów gałekokulistyczne. Polegają na ocenie ustawienia i ruchów gałek ocznych, konwergencji, akomodacji, odbioru bodźców wzrokowych oraz stanu widzenia obuocznego.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu wzroku, możliwe do zdiagnozowania jedynie w badaniu ortoptycznym są jedną z najczęściej występujących przyczyn problemów w nauce czytania i pisania u dzieci młodszych i powodują brak płynności czytania u dzieci starszych. Najczęstsze objawy to: unikanie pracy z bliska, niechęć do czytania, trudności w nauce oraz trudności ze skupieniem i koncentracją. Objawy te pojawiają się w początkowym okresie nauczania i nasilają się w miarę wzrostu wymagań wzrokowych w latach późniejszych.

Odpowiednio wcześnie wykonane badanie okulistyczno-ortoptyczne, właściwa diagnoza i rehabilitacja na specjalistycznym sprzęcie, pozwala na wyrównanie startu szkolnego dużej grupy dzieci, lepszy rozwój intelektualny i lepszą pozycję społeczną. Brak pełnego widzenia obuocznego jest przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonywania wielu zawodów np.: strażak, policjant, kierowca zawodowy, mechanik samochodowy i samolotowy, pilot, architekt, marynarz, maszynista.

b) Badanie optometryczne obejmuje:

- wykonanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą specjalistycznych przyrządów i testów, wykrywanie i diagnozowanie wad układu wzrokowego

- dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego

- przeprowadzenie i nadzorowanie rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia widzenia obuocznego

- aplikowanie soczewek kontaktowych